EPLAN

วิศวกรรมไฟฟ้า

EPLAN คือซอฟต์แวร์ CAE ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสนับสนุนวิศวกรรมไฟฟ้ามานานกว่า 20 ปี ก่อนจะสร้าง CAE มิติใหม่ขึ้นมา - EPLAN Electric P8 - ถูกนำเสนอในปี 2006 ผู้ใช้ในสาขาการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้าได้ใช้งานระบบซอฟต์แวร์และบริการ EPLAN ที่ต่างกันสองระบบทั่วโลก

HELUKABEL มีบริการข้อมูลสำหรับ EPLAN Electric P8

HELUKABEL มีบริการข้อมูลสำหรับ EPLAN Electric P8

EPLAN Electric P8 ได้สร้างวิธีการทำงานที่ไม่จำกัดสำหรับการวางแผน การบันทึก และการจัดการโครงการอัตโนมัติต่าง ๆ ด้วยทางเลือกด้านกราฟฟิกหรือออปเจ็ตของคุณ รวมถึงเทคโนโลยีแพลตฟอร์มผ่านการขัดเกลามาแล้ว ระบบระดับสูงนี้จึงกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ขอบเขตการทำงานของโปรแกรมและการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี่หล่อลื่นและ EMSR นั้นได้ทำให้การทำงานแบบสหวิทยาการนั้นเป็นไปได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากขั้นตอนการวางแผนก่อนหน้านี้โดยใช้อินเทอร์เฟสเ ช่น ODBC, XML, หรือ Excel – เพื่อความมั่นคงและการผสมผสานที่ลงตัว